Information om Corona på persiska

Datum: 2020-05-28

Datum: 2020-05-20

Datum: 2020-04-30

Datum: 2020-04-21

Datum: 2020-04-15

Datum: 2020-04-08


Datum: 2020-03-27

Här finns mer information om coronaviruset på persiska.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ویروس تاج به زبان فارسی پیدا کنید